data

Submit metadata

 

To submit metadata there is a three-step metadata process to follow - 1) creation 2) validation and 3) publication.

Submit metadata data icon

How to submit metadata